Referenser


 

 

Klätterhall, IKSU - Umeå

 

Umeå Projekt Team har fått förtroendet att medverka vid projekteringen av den nya klätterhallen vid IKSU sport.

 

Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare per vecka och hålla OS-standard. Akademiska Hus investerar 52,7 miljoner kronor i projektet som ska kunna erbjuda klättringsaktiviteter till en bred målgrupp och långsiktigt utveckla sporten för hela Norrland.

 

Den nya klätterhallen kommer att inrymma en fri klättringshöjd om 17 meter och ligga i direkt anslutning till befintliga byggnader där även en ny entré skapas för att förbättra inflödet i lokalerna. IKSU har som ambition att hallen ska utgöra en samlingspunkt som lockar många att testa en äventyrssport. Anläggningen kommer att inneha OS-standard och även certifieras enligt Svenska Klätterförbundets guldstandard för klätterhallar. Certifieringen medför att stort fokus läggs på säkerhet samt att anläggningen ska hålla hög kvalitet för att vara funktionell.


Totalt kommer nybyggnaden omfatta ca 1800 kvm BTA. I samband med projektet kommer även mindre ombyggnationer ske i befintliga lokaler där ca 300 kvm berörs. Ombyggnationen sker för att få en effektivare och mer sammanhållen verksamhet för såväl medlemmar och kunder som personal och skapa bättre inpasseringsmöjligheter, flöden för besökare, samt förbättra service och försäljningsytor. Bygglovsansökan är påbörjad och planerad byggstart är april 2017 med inflyttning september 2018.


  


 

 

Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5b - Umeå

 

Umeå Projekt Team medverkar vid framtagande av system- och bygghandlingar för nya VVS- och gassystem för byggnad 5B.


Byggnaden består av en huskropp i 7 våningar som byggs på med två våningar, total arean ca 7 600 m².  Lokalerna kommer att innehålla ett fryshotell för ca 150 st lågtemperaturfrysar, kryofrysanläggning (flytande kväve), lablokaler samt föreläsningslokaler och kontor.


Hela byggnaden kommer att totalrenoveras och förses med helt nya tekniska system för att uppfylla VLL´s nya krav på energiprestanda och funktionella lokaler. De tekniska systemen utformas för att uppfylla nivå guld enligt Miljöbyggnad.


Detta blir den första byggnaden inom NUS som kommer att få en helt ny livscykel.


  


 


 

 

Norrlands universitetssjukhus, byggnad 10 - Umeå

 

Umeå Projekt Team har fått förtroendet att medverka vid framtagande av system- och bygghandlingar för nya luftbehandlingssystem för byggnad 10. Byggnaden består av 6 st huskroppar och den totala arean är ca 45 000 m².

 

Byggnaderna är ursprungligen byggda i slutet av 60-talet och skall moderniseras utifrån dagens krav på vårdlokaler samt administrativa lokaler.

 

Projektets huvudsakliga syfte är att ge byggnaderna en ny livscykel ur installationsmässig synpunkt samt ge byggnaderna en optimal energiprestanda. Utformningen av tekniska system skall vara flexibel för att möta framtidens krav på förändring. Ändring av planlösning ska kunna genomföras med minimal påverkan på angränsande verksamheter och tekniska installationer.

 

Byggnaden kommer att förses med nya sadeltak inrymmande nya fläktrum och kanaldragningar. I samband med ombyggnaden så kommer även de lägre byggnaderna 10A och 10B att byggas på med två våningar för utökade verksamhetsytor.

 

En speciell utmaning för projektet är att verksamhet i de nedre våningsplanen skall pågå under hela ombyggnadstiden, ombyggnationer måste därför planeras med stor omsorg och nya och befintliga system kommer att behöva vara i drift samtidigt under en övergångstid.

 

 

 


 

  

 

Kv. Forsete - Umeå


Umeå Projekt Team har medverkat vid om och tillbyggnationen av hela Kvarteret Forsete, utbyggnaden är från 33000kvm till 55000kvm. UPT har varit med från förstudie till färdig projektering av VVS och ventilationsanläggningen i ett av Balticgruppens våra mest komplexa projekt i stadens mest centrala delar mellan Vasaplan och Rådhustorget.

Projektet har genomförts i högt tempo, där hyresgästerna flyttade till temporära lokaler och gallerian Utopia Shopping har öppnat etappvis från hösten 2013 till våren 2015.

I kvarteret finns nu ett av Umeås nyaste hotell, citygallerian Utopia Shopping med ett 60-tal butiker, flera nya restauranger och de för Sverige unika stadsradhusen uppe på taket. De ligger fem våningar upp och bjuder på en oslagbar utsikt över staden och älven. Den som bor här kommer bokstavligen att ha stadens centrum under sina fötter.

Kvarteret Forsete omfattar också cirka 14 000 kvadratmeter kontorsyta. Här har bland annat en skola och flera IT-företag fått nya och funktionella lokaler på en av Umeås mest centrala adresser.

När hela bygget står klart kommer Forsete bli som egen stad i staden med galleria, restauranger, gym, hotell, bowlinghall, utbildning, kontor, bostäder och med ett stort utbud av tjänsteföretag.

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Södersjukhuset (SÖS)

 

 


Umeå Projekt Team AB har tecknat kontrakt med Assemblin VS-Teknik i Stockholm för att konstruera en ny medicinsk gasanläggning i en ny vårdbyggnad om 18.600 kvadratmeter på Södersjukhuset. Projekteringen påbörjas under oktober 2015 och projektet kommer att pågå fram till juni 2018.

Projektet genomförs på totalentreprenad och kommer att resultera i vårdmiljöer som är i framkant avseende inomhusmiljö, flexibilitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Den nya byggnaden, Byggnad 72, ska ge 159 nya vårdplatser i enkelrum vilket innebär en ökning av kapaciteten med ca 5000 vårdtillfällen per år.

Projektet är en del av en större omdaning av Södersjukhuset där nya, moderna och hållbara vårdmiljöer skapas för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning samt nya arbetssätt inom vården. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för drift och underhåll rustas Södersjukhuset för framtiden. Vårdverksamheten kommer att fortsätta bedrivas i de befintliga lokalerna under hela projektet.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Karolinska Solna (NKS)

 

 

 

- Nya Karolinska Solna är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska till 2018 resultera i att vårdutbudet ökar med 16 procent i Stockholms län.


- Det nya universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad vård med ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade.

- Högt ställda miljökrav omfattar projektets alla led från planering och byggnation till vårdverksamheten och driften av det färdiga sjukhuset.

- Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen är ca 330 000 kvm och innehåller 630 vårdrum (enkelrum).

- Upp till 12 våningsplan, varav 1-2 källarplan med parkering, omklädningsrum, logistikutrymmen och godsmottagning. På taket finns en helikopterplatta med plats för två helikoptrar.

- 730 vårdplatser totalt för inlagda patienter, varav:

* 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser) 
* 80 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
* Cirka 100 vårdplatser i den befintliga Thorax-byggnaden (Ingår ej i NKS projektavtal.)

- Det blir dessutom ca: 110 dagvårdsplatser, 178 mottagningsrum, 35 operationssalar (varav tre s.k. hybridsalar), 66 pre-/postop platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

- Byggkostnaden är 14,5 miljarder kronor. (Ursprungligt OPS-avtal).

- Byggtiden är 2010 – 2018.

- Det nya sjukhuset öppnar för de första patienterna under slutet av 2016. Nybyggnationen kommer vara helt färdig 2018.

- Stockholms läns landsting är beställare och ägare.

- Skanska bygger och är totalentreprenör.

Umeå Projekt Team har medverkat vid projektering av det medicinska gassystemet. Anläggningen är byggd för att säkerställa höga krav på redundans med bl.a.:

- 2 helt brandekniskt avskiljda system för bl.a. andningsoxygen, andningsluft, instrumentluft, koldioxid, teknisk luft.
- 3 åtskilda tankanläggningar för andningsoxygen.
- 3 separata kompressorcentraler för andningsluft och instrumentluft.

Vidare är anläggningen utrustad med destruktionsanläggningar för lustgas samt en anläggning för produktion av syntetisk andningsluft.

I uppdraget ingår också projektering av en högteknologisk laboratoriebyggnad med bl.a. cyklotron, hotceller och installationer som kräver flytande kväve (LIN).

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

IKEA Centre - Avion Shopping i Umeå

 

 

 

Den 17 mars 2016 öppnade Avion Shoppingcenter i Umeå som byggherren Ikea Centre uppfört i anslutning till IKEA varuhuset.

Den totala ytan på shoppingcentret är ca 50.000 m² och innehåller ett 80-tal butiker, restauranger och kaféer.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED, nivå guld.

Höga energimål har satts för projektet och den specifika energiförbrukning har beräknas till ca 33 kWh/år. Detta klaras bla genom att det hittills största installerade geoenergilagret, inom IKEA-koncernen, som förser hela byggnaden med kyla och värme.

 

UPT har medverkat som installationsledare i detta projekt. Från upphandling av de tio installationsentreprenaderna fram till och med överlämnande av färdig fastighet till nyttjarna. En utmanande, intressant och mycket lärorik resa.

 

Lite kuriosa:

        Lokalerna betjänas av 19 st luftbehandlingsaggregat med ett max luftflöde på ca 145 m³/s

        Större delen av lokalerna värms resp kyls via ventilationen, behovsstyrda luftflöden.

        Värme resp kyla produceras via 3 st kylvärmepumpar som är anslutna till 95 st borrhål.

        Kommersiell kyla samt kökskyla via indirekta system med värmeåtervinning.

        Byggnaden är helt totalsprinklad och branddekterad

        Brandgasevakuering via brandgasfläktar samt via luftbehandlingsaggregat.

        Speciella mediagångar för främst rör och el.

        Lokalerna är försedda med ett mobilförstärkningssystem med ca 40 antenner.

        Byggnaden försörjs elmässigt av totalt 4 st transformatorer.

        LED armaturer i merparten av lokalerna. Belysningen styrs via KNX bus. Dagsljusstyrning av belysning i lanterniner.

        I byggnaden finns 14 st rulltrappor och 9 st hissar.

 

Installationsentreprenaderna:

        Rör

        Sprinkler                       

        Geoenergi                    

        Luftbehandling

        El/tele

        Lås & Passage             

        Hiss

        Rulltrappor                  

        Styr & Regler

        Storkök               

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

MBC - Medicinskt Biologiskt Centrum i Umeå


Beställare: Akademiska Hus 
Projektstart/slut: 2013-2018
Storlek/YtaDrygt 10000 m2 ombyggnad och 1850 m2 tillbyggnad 

Akademiska Hus satsar 275 miljoner kronor i ett nytt Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) vid Umeå universitet som skapas genom en till- och ombyggnad av det befintliga Biologihuset. De nya lokalerna gör det möjligt för den medicinska fakulteten att samlokalisera sin verksamhet och samla den medicinska spetsforskningen under ett och samma tak. UPTs ansvarar för alla installationer, utom El, innefattande förstudier, programhandling, systemhandling och förfrågningsunderlag för generalentreprenad.

 

 

 

 

 

Projektet innefattar en totalrenovering av Campus Umeås äldsta byggnad från 1961 – Biologihuset. Fokus ligger på att skapa en attraktiv forskningsmiljö som kommer att samla experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten till ett Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC). Den gemensamma målbilden för Umeå universitet och Akademiska Hus är ett myllrande hus som präglas av kreativitet, hållbarhet och gränsöverskridande forskning och utbildning som långsiktigt stärker Umeå som universitetsstad.

 

 

 

 

– Uppbyggnaden av MBC innebär en kraftfull satsning på experimentell och translationell medicinsk forskning. Genom att skapa en interaktiv miljö för både forskning och utbildning ges attraktiva förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig verksamhet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

 

Ombyggnationen innebär en totalrenovering av den över 10 000 kvadratmeter stora byggnaden som ska resultera i en ökad flexibilitet och modernare undervisningsmiljöer, laboratorier och studieplatser. Inom ramen för projektet ingår även en tillbyggnad på cirka 1 850 kvadratmeter som bland annat ska rymma kontor, lärosalar och en så kallad multisal. Befintliga system så som ventilation, belysning och el kommer att bytas ut i sin helhet och ambitionen är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

– Vi på Akademiska Hus är mycket stolta över att kunna stärka både universitetet och universitetsstaden med ett Medicinskt Biologiskt Centrum. Den medicinska fakultetens forskning vid Umeå universitet är en viktig hörnsten för universitetet. MBC får ett strategiskt läge nära sjukhuset och det tekniskt- naturvetenskapliga blocket med de bästa förutsättningarna för gränsöverskridande forskning, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

 

Om- och tillbyggnationen för ett MBC är ett led i arbetet med att förverkliga den nyligen beslutade campusplanen, där vägen för hur universitets fysiska miljö ska utvecklas framöver pekas ut och flera kommande byggprojekt ingår. Byggstarten för MBC är planerad till våren 2016 och inflyttning är beräknad till våren 2018.

 

 

Källa Foto: Jens Hoff, LINK Arkitektur Umeå

Vi på UPT är stolta att få vara en del i detta inspirerande projekt.

 

 


 


 

 

 

Humanisthuset  i Umeå


Beställare: Akademiska Hus
Projektstart/slut: 2013-2015
Storlek/Yta: Ca7000 m2 ombyggnad och 500 m2 nybyggnad

För dryga 74 miljoner kronor har Humanisthuset på Umeå universitetsområde om- och tillbyggts. Projektet är en viktig del av Umeå universitets arbete med att skapa framtidens kreativa och interaktiva kunskapsmiljöer.
UPTs uppdrag har innefattat förstudier, förfrågningsunderlag för samverkansentreprenad samt färdig projektering i samverkansentreprenaden. Mycket arbete har även lagts för att kunna miljöklassa byggnaden enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.
Källa Foto: Jens Hoff, SWECO Umeå

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Arkitekthögskolan i Umeå


Beställare: Balticgruppen Design AB
Projektstart/slut: 2009-2012
Storlek/Yta: 4620 m2 nybyggnad

Från förstudie till färdig projektering av VVS- och sprinkleranläggningen har UPT hjälp till att skapa en mycket kreativ miljö på den nybyggda Arkitekthögskolan, vackert belägen på det nya Campusområdet vid Umeåälven. Med nytänkande, estetik, yteffektivitet, flexibilitet och energieffektivitet som ledord har via nära samarbete med arkitekterna skapats en teknikunik anläggning. Exempelvis kan nämnas att inneklimatsystemet integrerats i byggnadens stålstomme samt att värme- och kylsystemen utförts luftburet.

 

 

UMEÅ PROJEKT TEAM

Västra Kyrkogatan 23
903 29 Umeå
KONTAKTA OSS

Telefon:  090-88 88 240
 

Västra kyrkogatan 23, visa strörre karta
DELA VÅR SIDA